آگهی و مزایده

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص) شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت سوم)خرید ،حمل و نصب دو باب سوله جهت گاوداری شرکت دشت گل کردستان (سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی( نوبت دوم) اجرای تصفیه خانه گاوداری 3000 راس مولد شرکت دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)خرید ،حمل و نصب دو باب سوله جهت گاوداری شرکت دشت گل کردستان (سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی خرید ، حمل و نصب و راه اندازی دو دستگاه سپراتور هیبریدگرین بدینگ plus 1300+260HD جهت گاوداری شرکت دشت گل کردستان (سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی خرید ، حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه فیدر میکسر ثابت 40 متر مکعبی جهت گاوداری شرکت دشت گل کردستان (سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی خرید ،حمل و نصب دو باب سوله جهت گاوداری شرکت شیر و دام دشت گل کردستان (سهامی خاص)

مناقصه تصفیه خانه گاوداری قره دشت گل کردستان

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی و وسائط نقلیه

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای روسازی آسفالت بخشی ازمعابر سایت گاوداری شرکت دشت گل کردستان (سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی خرید ، حمل و تخلیه ورق گالوانیزه

آگهی مناقصه عمومی خرید ، حمل و نصب و راه اندازی

آگهی مزایده خودرو 28 اردیبهشت ماه دشت گل کردستان

آگهی مزایده دام اردیبهشت ماه دشت گل کردستان

مزایده دام ،کود دامی و خودرو دشت گل کردستان

آگهی مزایده دام ،کود حیوانی و ضایعات آهن دشت گل کردستان