آگهی و مزایده

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی خرید ، حمل و تخلیه ورق گالوانیزه

آگهی مناقصه عمومی خرید ، حمل و نصب و راه اندازی

آگهی مزایده خودرو 28 اردیبهشت ماه دشت گل کردستان

آگهی مزایده دام اردیبهشت ماه دشت گل کردستان

مزایده دام ،کود دامی و خودرو دشت گل کردستان

آگهی مزایده دام ،کود حیوانی و ضایعات آهن دشت گل کردستان