گالری تصاویر

بازدید مهندس رجایی از پروژه قروه

نمایشگاه جانبی کنگره علوم دامی کشور سنندج شهریور 1396

نمایشگاه کنگره علوم دامی کشور در سنندج شهریور 1396

ساخت سیلو ذرت علوفه ای واحد قروه دشت گل کردستان

ساخت سیلو ذرت علوفه ای واحد قروه دشت گل کردستان

.

ساخت سیلو ذرت علوفه ای واحد قروه دشت گل کردستان

.

ساخت سیلو ذرت علوفه ای واحد قروه دشت گل کردستان

.

ساخت سیلو ذرت علوفه ای واحد قروه دشت گل کردستان

.

جلسه کمیته مبارزه با کرونا