آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی

 

شركت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان( سهامی خاص) در نـظر دارد نسبت به فروش دام به شرح زیر اقدام نماید:

تعدادی گوساله نر قابل پروار  ،گوساله نر شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه فری مارتین و غیر آبستن کشتارگاهی  و جوانه نر و کود دامی مربوط به واحد (قروه کردستان)، (رزن) و (ملایر) خود را در سـاعت 13 ظهر روز دوشنبه مورخ 26/07/1400 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد ملایر این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت دامهای مذکور به آدرس واحدهای گاوداری  این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند:

1- استان کردستان – قروه – کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ       تلفن 08735445856

2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین تلفن 08136353648

3- استان همدان – ملایر– کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان  تلفن  08132155012

همراه : 09188371109

 

             شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

             هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهدة برنده مزایده می باشد .

             سایر اطلاعات مزایده در متن شرایط مزایده موجود می باشد .

شركت دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان