برگزاری کلاس آموزشی امداد و نجات در واحد قروه دشت گل کردستان

برگزاری کلاس آموزشی امداد و نجات در واحد قروه دشت گل کردستان

به منظور آموزش و افزایش سطح آگاهی و آمادگی کارکنان واحد قروه دشت گل کردستان  در مواجه با حوداث و سوانح یک دوره مقدماتی  آموزش کمک های اولیه و امداد ونجات طی  چهار جلسه برگزار شد . در پایان این دوره آموزشی پس از آزمون و کسب امتیاز لازم به  فراگیران گواهینامه اعطاء خواهد شد.