برگزاری مانور اطفاء حریق و امداد ونجات در شرکت دشت گل کردستان.

در آستانه فصل خرید علوفه و همچنین  افزایش دما  به منظور ارتقاء سطح آمادگی کارکنان دشت گل کردستان  در مقابله با  حوادث  غیر مترقبه مانور اطفاء حریق و امداد ونجات باهمکاری واحد آتش نشانی و اورژانس بخش جوکارملاير برگزار شد