شرکت دشت گل کردستان موفق به کسب تقدیر نامه تک ستاره مرکز تعالی و پیشرفت شد.

شرکت دشت گل کردستان موفق به کسب تقدیر نامه تک ستاره مرکز تعالی و پیشرفت شد.

تلاش مدیران و کارکنان شرکت دشت گل کردستان در اولین سال پیاده سازی الگوی تعالی سازمانی  با تایید ارزیابان مرکز ملی تعالی و پیشرفت منتج به کسب تقدیر نامه تک ستاره شد.