مدير مالي جديد دشت گل كردستان معرفي شد

مدير مالي جديد دشت گل كردستان معرفي شد

روز چهارشنبه 1400/04/09طي مراسمي با حضور آقايان صفوي  مدير مالي و انصاري مدير بازرگاني هلدينگ فردوس پارس و مديران وكارشناسان شركت دشت گل كردستان كه در محل دفتر مركزي شركت برگزار شد مدير مالي جديد دشت گل معرفي گرديد.

در ابتداي مراسم آقاي صفوي  با اشاره  به خارج شدن پرو‍ژه قروه از سبد پروژه هاي هلدينگ شرايط موجود را متفاوت تر نسبت به گذشته عنوان كرد وگفت:مجموعه مديرتي وكليه كاركنان بايد با هماهنگي و انسجام  تمام تلاش خود را در جهت بهبود شاخص ها ي توليد  بكارگيرند.پايش وتحليل  ورودي و خروجي درآمد هاي حاصله بصورت روزانه و كنترل هاي داخلي را براي رصد عملكرد فعاليت هاي  شركت امري ضروري دانست.

وي با تاكيد  بر توجه وي‍ژه به  نيروي انساني كارآمد وجانشين پروري  از مديران خواست تا زمينه پروش ورشد پرسنل تحت امرشان به عنوان مديران آينده فراهم سازند .

ايشان  ضمن تقدير  از زحمات آقاي منصور  زهره وندي آقاي علي  رشتياني را به عنوان مدير مالي جديد دشت گل كردستان معرفي نمود.

در حاشيه اين مراسم ايشان ازبخش هاي مختلف واحد قروه بازديد و از نزديك درجريان فعاليت عمراني  انجام شده قرار گرفت .