احداث باغ ده هکتاری گردو دشت گل کردستان.

احداث باغ ده هکتاری گردو دشت گل کردستان.

با تغییر کار بری بخشی از زمین های زراعی واحد ملایر شرکت دشت گل کردستان به دلیل کمبود منابع آبی و وجود شرایط اقلیمی مناسب جهت پرورش درخت گردو ،ده هکتار  باغ گردوی رقم چندلر در مزرعه ۳۷ هکتاری واحد ملایر احداث شد