آگهی مزایده فروش دام، کود دامی شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی

 

 

 

شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

 

 

 

 

ایـن شرکـت در نـظر دارد تعدادی گوساله نر قابل پروار  ،گوساله شیر خوار ، گاو حذفی کشتارگاهی،گاو آبستن شیری و خشک،  تلیسه فری مارتین و غیر آبستن کشتارگاهی ، تلیسه باردار و مقداری کود دامی مربوط به واحد (قروه کردستان)، (رزن) و (ملایر) خود را در سـاعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 26/11/1399 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد(ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت دامهای مذکور به آدرس واحدهای گاوداری این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

 

1- استان کردستان قروه کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ تلفن 08735445856

2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین                                            تلفن 08136353648

3- استان همدان ملایر کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان                                                                                       تلفن  08132155010

 

 

 

 

شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

 

 

 

جهت شركت در مزايده ، پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامي است

شرکت شیر و دام دشت گل کردستان