چهارمين نشست شوراي هماهنگي مديران واحد هاي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي دراستان كردستان

چهارمين نشست شوراي هماهنگي مديران واحد هاي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در استان كردستان روز دوشنبه 99.09.24 به ميز باني شركت دشت گل كردستان در واحد قروه برگزار شد . در ابتداي اين جلسه مهندس اله مرادي مدير عامل د شت گل گزارشي از تاريخچه ،عملكرد وروند  فعاليت هاي انجام شده درشركت دشت گل كردستان را ارئه كرد، در ادامه مديران واحد هاي بنياد نيزبه بيان گزارش عملكرد حوزه كاري خود پرداختند و پس از بحث وتبادل نظر به منظور افزايش تعامل بيشتر و همچنين پيشبردبهتر  ماموريت هاي  محوله هركدام از واحد ها در استان پيشنهاداتي مطرح و به تصويب رسيد . در پايان  اعضاي شوراي هماهنگي ضمن بازديد از واحد گاوداري 6000 راسي قروه از نزديك  در جريان فعاليت هاي دامپروري قرار گرفتند