مانور اطفاءحریق

ا هدف ارتقاء سطح آگاهی و افزایش توان مقابله با آتش سوزی ها ی احتمالی روز سه شنبه 99/04/31 کلاس آموزش عملی اطفاء حریق توسط آقای ظاهری کارشناس آموزش سازمان آتش نشانی شهرستان قروه  در واحد قروه شرکت دشت گل کردستان برگزار  شد. دراین  کلاس آموزشی که کارکنان بخش های مختلف  حضور داشتند ایشان به تشریح و چگونگی شکل گیری حریق پرداخت وضمن ارائه مطالب جامع وکاربردی بصورت عملی نیز شیوه های صحیح استفاده از کپسول ها و مواد خاموش کننده آتش به فراگیران آموزش دادند.