آگهی مزایده فروش دام، کود دامی و وسائط نقلیه

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی و وسائط نقلیه

 

شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

 

 

ایـن شرکـت در نـظر دارد تعدادی گوساله نر شیر خوار و نر قطع شیر، گوساله نر 3 تا 9 ماه، جوانه نر، ماده گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه غیرآبستن و فری مارتین ،  مقداری کود دامی ، یک دستگاه سوزوکی گراند ویتارا و یک دستگاه پراید132 مربوط به واحد (قروه کردستان)، (رزن) و (ملایر) خود را در سـاعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد(ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت دامها وخودرو مذکور به آدرس ملایر و قروه این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

 

1- استان کردستان قروه کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ   تلفن 08735445856

2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین                                                                              تلفن 08136353648

3- استان همدان ملایر کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان                                                                                                                                            تلفن  08132155010

 

 

شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

 

 

جهت شركت در مزايده ، پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامي است

شرکت شیر و دام دشت گل کردستان

آگهی مزایده فروش دام، کود دامی و وسائط نقلیه

 

شركت شير و دام دشت گل کردستان ( سهامی خاص)

 

 

ایـن شرکـت در نـظر دارد تعدادی گوساله نر شیر خوار و نر قطع شیر، گوساله نر 3 تا 9 ماه، جوانه نر، ماده گاو حذفی کشتارگاهی، تلیسه غیرآبستن و فری مارتین ،  مقداری کود دامی ، یک دستگاه سوزوکی گراند ویتارا و یک دستگاه پراید132 مربوط به واحد (قروه کردستان)، (رزن) و (ملایر) خود را در سـاعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 از طریق برگزاری مزایده حضوری که در محل واحد(ملایر) این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت دامها وخودرو مذکور به آدرس ملایر و قروه این شرکت به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

 

1- استان کردستان قروه کیلومتر 12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ   تلفن 08735445856

2- استان همدان- رزن-کیلومتر 4 جاده رزن قروه درجزین                                                                              تلفن 08136353648

3- استان همدان ملایر کیلومتر 10 جاده جوکار به تویسرکان                                                                                                                                            تلفن  08132155010

 

 

شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

 

 

جهت شركت در مزايده ، پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامي است

شرکت شیر و دام دشت گل کردستان