کارگاه آموزشی پیاده سازی سیستم مدیریت ایزو9001/2015

 کارگاه آموزشی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001/2015 در شرکت دشت گل کردستان

کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات وشیوه های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001/2015 باحضور مدیران ،مسئولان میانی ،کارشناسان و تکنسین های واحد های ملایر ،قروه ورزن شرکت دشت گل کردستان برگزار شد .

در این کارگاه آموزشی  مشاور طرح فرایند ها والزامات استقرار سیستم مدیریت کیفت ایزو  را تشریح نمود.