آموزش کاتالوگ خوانی اسپرم در شرکت دشت گل کردستان

آموزش کاتالوگ خوانی اسپرم در شرکت دشت گل کردستان

کلاس آموزشی یک روزه کاتالوگ خوانی باهدف ارتقاءسطح آگاهی و دانش مامورین تلقیح وفحل یابی (واحدهای قروه،ملایر ورزن ) و آشنایی با اصطلاحات موجود کاتالوگ ها ،دام های ریجستر و شناخت خصوصیات اسپرم های مصرفی  فرایند تلقیح وتولید مثل گاودر شرکت دشت گل کردستان برگزار شد.
همچنین شرکت کنندگان اصول صحیح نگهداری از کانتینر ازت واسپرم را آموزش دیدند.