کلاس آموزش تغذیه گاو شیری در شرکت دشت گل کردستان

کلاس آموزش تغذیه گاو شیری در شرکت دشت گل کردستان
روز شنبه نهم آذر ماه کلاس آموزشی تغذیه گاو شیری با هدف ارتقاء سطح علمی و آگاهی کارگران بخش تغذیه واحد های قروه ورزن در شرکت دشت گل کردستان برگزار شد، شرکت کنندگان در این کلاس آموزشی با اصول وشیوه های صحیح و کار بردی تغذیه در گاو های شیری را فرا گرفتند