انجام معاینات ادواری در شرکت دشت گل کردستان

انجام معاینات ادواری در شرکت دشت گل کردستان
به منظور افزایش و ارتقاء سطح سلامت کارکنان دشت گل کردستان به همت واحد بهداشت شرکت معاینات ادواری شش ماهه دوم سال ۹۸ با حضور پزشکان طب کار  در محل  شرکت انجام شد .