ارائه گزارش سالیانه عملکرد اصلاح نژادی شرکت دشت گل کردستان

جلسه بررسی گزارش سالیانه عملکرد اصلاح نژادی شرکت دشت گل کردستان با حضور مدیر عامل ،مدیر مالی و مدیران واحد برگزار شد .
در این جلسه شاخص های
۱-شایستگی خالص بر اساس دلار$NM
۲-شیر دهی Milk
۳-چربی شیر FAT
۴-پروتئین شیرPRO
۵-نرخ آبستنی دخترانDPR
۶-طول عمر تولیدی گاوPL
۷-سلول های سوماتیک در شیر SCS
۸-ترکیب دست وپاFLC
۹-ترکیب صفات بدنی (تیپ گاو)TYPE
۱۰-ترکیب صفات پستانUDC
۱۱-شاخص کلی عملکردTPi
اسپرم های مصرف شده در گله های شرکت دشت گل کردستان توسط نماینده شرکت ABS مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت.