برگزاری کلاس آموزش دامپزشکی در شرکت دشت گل کردستان

ک دوره کلاس آموزشی یک روزه  با هدف ارتقاء سطح علمی و آگاهی  تکنسین های واحد های قروه،ملایر و درجزین  با موضوعات بیماریابی ،دارو شناسی و تزریقات در شرکت دشت گل کردستان برگزار شد.
دراین کلاس آشموزشی شرکت کنندگان  با جدید ترین یافته های علمی در رابطه با راه های شناخت بیماری وشیوه های درمان آشنا شدند.
بیماریابی بموقع و آشنایی نوع رفتار دام در هنگام  ابتلاء به بیماری  ، تشخیص صحیح ،تجویز و مصرف داروی مناسب می تواند از حذف  دام مولد جلوگیری و به کاهش هزینه درمان و افزایش سلامت گله کمک نماید که منجر به بهبود عملکرد تولید  خواهد شد.