کلاس آموزشی تلقیح مصنوعی

رگزاری کلاس آموزش تلقیح مصنوعی ومامایی در شرکت دشت گل کردستان
کارشناسان و تکنسین های مامایی وتولید مثل  واحد های دامپروری شرکت دشت گل کردستان طی یک دوره آموزشی یک روزه با آخرین علوم روز باروری و تولید مثل گاو آشنا شدند.
 این کلاس آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی   تکنسین های مامایی وتلقیح مصنوعی و همچنین کاهش مشکلات بخش تولید مثل در واحد ملایر برگزارشد.