تودیع و معارفه حراست دشت گل کردستان

برگزاری مراسم تودیع ومعارفه مدیر حراست شرکت دشت گل کردستان
مراسم تودیع ومعارفه مدیر حراست دشت گل کردستان باحضور آقایان صفوی وگندمی مدیران مالی وحراست هلدینگ و همچنین مهندس الله مرادی مدیر عامل ، مدیر مالی و مدیران میانی دشت گل کردستان برگزار شد .
در ابتدا مهندس الله مرادی گزارشی از فعالیت های شرکت ارائه نمود وحضور حراست در کنار مدیران و کارکنان در پیشبرد فعالیت های مجموعه را سازنده خواند.
مهندس گندمی مدیر حراست هلدینگ نیز به ضرورت استقرار حراست در شرکت ها اشاره کرد و گفت : تامین امنیت با توجه به شرایط ویژه فیزیکی واحد های گاوداری و همچنین اقدامات پیشگیرانه در بروز تخلفات احتمالی از جمله وظایف حراست ها دانست و خواستار تعامل سازنده مجموعه مدیران شرکت با واحد حراست شد. در پایان از مهندس افشین احمدی مدیر سابق حراست تقدیر و دکتر سید علی جزایری به عنوان مدیر جدید حراست دشت گل کردستان معرفی شد.
در حاشیه این مراسم آقایان صفوی و گندمی از بخش های مختلف گاوداری و روند پیشرفت فیزیکی پروژه گاوداری سه هزار راس مولد واحد قروه بازدید کردند.