پنجمین کمیته فنی منطقه مرکز هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان

دشت گل کردستان میزبان پنجمین کمیته فنی دامپروری منطقه مرکز هلدینگ فردوس پارس پنجمین کمیته فنی دامپروری منطقه مرکز هلدینگ فردوس پارس با حضور مدیران عامل، مدیران واحد و کارشناسان دامپروری عضو کمیته در واحد ملایر دشت گل کردستان برگزار شد .در این جلسه دکتر اسما عیلی مدیر عامل تلیسه نمونه به عنوان رئیس جلسه برنامه های کمیته را تشریح وگروهای ارزیاب کمیته را تشکیل دادند. در ادامه مهندس الله مرادی مدیر عامل دشت گل کردستان گزارشی جامعی از عملکرد ووضعیت واحد ملایر ارائه نمود و به نقاط ضعف و قوت واحد پرداخت و گفت:هدف از برگزاری چنین نشست هایی، ایجادبستری مناسب برای تبادل سالها تجربه است که امید وارم بتواند کمک شایانی به رفع نقاط ضعف واحد ملایر نماید. اعضاء حاضر در جلسه در قالب گروه های مختلف به صورت میدانی از نزدیک فعالیت بخش های مختلف را مورد بررسی قرار داده و در نشست بعد از ظهر مشاهدات خود را جهت تجزیه وتحلیل مورد بحث قرار دادند که تصمیماتی در جهت بهبود شرایط موجود و رفع نقاط ضعف اتخاذ گردید. کمیته فنی دامپروری منطقه مرکزی هلدینگ فردوس پارس متشکل از شرکت های تلیسه نمونه، محیاء و دشت گل کردستان بصورت دوره ای در یکی از شرکت ها باهدف افزایش سطح دانش فنی و ارتقاء عملکرد واحد های دامپروری بر گزار می شود. که در این جلسه شرکت های شیرودام کنگاور و خرمدره از کمیته منطقه غرب هلدینگ نیز به عنوان میهمان حضور داشتند.